Všeobecné obchodní podmínky

seznamovací webové aplikace umístěné na portálu www.hledammilionare.cz a www.hladammilionara.sk

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují podmínky používání seznamovací webové aplikace umístěné a provozované na webovém portálu www.hledammilionare.cz a www.hladammilionara.sk upravují práva a povinnosti Smluvních stran, společnosti Adentech, s.r.o., IČO: 054 44 233, se sídlem Lindnerova 1610/4, Praha 8, PSČ 180 00 (dále jen „Provozovatel“) a Uživatele.

1.2. Pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek mají níže uvedené pojmy následující význam:

(a) Aktivní profil: zpoplatněná služba umožňující v určeném množstevním rozsahu a po určitý čas kontaktovat Uživatele hledající milionáře;
(b) Aplikace: seznamovací webová aplikace umístěná na Portálu a provozovaná Provozovatelem;
(c) Ceník: jakýkoliv dokument vydaný Provozovatelem v listinné, elektronické či jiné formě, který určuje poplatky za poskytování Služeb;
(d) Portál: webový portál dostupný na internetových stránkách portálu www.hledammilionare.cz a www.hladammilionara.sk
(f) Služby: služby Provozovatele poskytované Uživateli na základě Smlouvy, spočívající zejména v umožnění přístupu do Aplikace a využívání jejích funkcionalit, včetně Aktivního profilu;
(g) Smlouva: smlouva o užívání Aplikace uzavřená mezi Provozovatelem a Uživatelem postupem dle těchto VOP, na jejímž základě dojde k poskytování Služeb ze strany Poskytovatele Uživateli;
(h) Smluvní strany: Provozovatel a Uživatel;
(i) Uživatel: registrovaný uživatel Aplikace, který uzavřel Smlouvu v souladu s těmito VOP, případně též žadatel o registraci do Aplikace;
(j) VOP: tyto všeobecné obchodní podmínky používání Aplikace, které jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.3. Uživatel bere na vědomí, že Aplikace může obsahovat eroticky a sexuálně zaměřené informace. Z těchto důvodů stanovuje Provozovatel následující základní podmínky pro uzavření Smlouvy a pro užívání Aplikace:

(a) Uživatel dosáhl věkové hranice zletilosti a plné způsobilosti k právnímu jednání podle právních předpisů České republiky a země, odkud se Uživatel do Aplikace připojuje;
(b) Uživatel splňuje zákonné předpoklady pro vstup do Aplikace ze země, odkud se do Aplikace připojuje;
(c) Uživatel se necítí být pohoršen, uražen, či ohrožen obsahem informací nebo sdělení zveřejněných v Aplikaci.

1.4. Uzavřením Smlouvy Uživatel potvrzuje, že se seznámil s obsahem těchto VOP, v plném rozsahu jim porozuměl a souhlasí se všemi právy a povinnostmi obsaženými v těchto VOP a z těchto VOP vyplývajících.

1.5. Vzájemné vztahy neupravené Smlouvou nebo těmito VOP, včetně otázek uzavření Smlouvy, její platnosti a účinnosti, se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“). V případě vzájemného rozporu má Smlouva včetně VOP přednost před dispozitivními ustanoveními Občanského zákoníku.

2. UZAVŘENÍ SMLOUVY, UŽIVATELSKÝ ÚČET A PROFIL

2.1. K uzavření Smlouvy je nezbytná registrace do Aplikace. Registrace je bezplatná. Registrovat se může pouze fyzická osoba, která splňuje základní podmínky pro užívání Aplikace stanovené v čl. 1.3 VOP.

2.2. Uživatel provede registraci vyplněním a odesláním registračního formuláře, který je dostupný na Portálu. V registračním formuláři je Uživatel povinen vyplnit svoji přezdívku, platnou e-mailovou adresu, rok narození a zvolit heslo pro přístup do Aplikace. Uživatel je povinen v registračním formuláři uvádět pouze správné, pravdivé a úplné údaje. Za uvedení nesprávných, nepravdivých či neúplných údajů nese Uživatel plnou odpovědnost, a to i ve vztahu k dalším Uživatelům či třetím osobám, kterým by v důsledku uvedení nesprávných, nepravdivých či neúplných údajů vznikla jakákoliv újma. Předpokladem odeslání registračního formuláře je potvrzení, že se Uživatel seznámil s těmito VOP, že jim v plném rozsahu porozuměl, a že s nimi souhlasí.

2.3. Provozovatel potvrdí Uživateli úspěšné provedení registrace zasláním potvrzovacího e-mailu. Doručením potvrzovacího e-mailu Uživateli dochází k uzavření Smlouvy. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.

2.4. Po uzavření Smlouvy zřídí Provozovatel Uživateli jeho uživatelský účet, jehož prostřednictvím Uživatel vstupuje do Aplikace a využívá Služby. Provozovatel zřídí uživatelský účet do 48 hodin po uzavření Smlouvy. Část uživatelského účtu, která slouží pro uveřejňování a zobrazování informací o Uživateli dle podmínek stanovených těmito VOP, je profilem Uživatele.

2.5. Přístup do uživatelského účtu je zabezpečen pomocí přihlašovacích údajů, kterými jsou e-mailová adresa Uživatele a zvolené heslo. Uživatel je povinen zachovat své přihlašovací údaje v tajnosti a není oprávněn umožnit užívání svého uživatelského účtu třetím osobám.

2.6. Za obsah veškerých informací obsažených v uživatelském účtu a/nebo uveřejněných na profilu Uživatele včetně obsahu veškerých sdělení zaslaných jejich prostřednictvím je vždy odpovědný Uživatel. Provozovatel neprovádí kontrolu těchto informací a/nebo sdělení a nenese odpovědnost za jejich správnost, pravdivost či úplnost. Provozovatel nenese odpovědnost za dodržování cenových požadavků či nabídek Uživatelů a za jejich solventnost.

3. SLUŽBY A PRAVIDLA JEJICH VYUŽÍVÁNÍ

3.1. Uživatelé hledající milionáře s nahranou fotografií mohou využívat následující funkce Aplikace:

(a) zaslání sympatií jinému Uživateli;
(b) hodnocení chování ostatních Uživatelů;
(c) Uživatel může prohlížet fotografie ostatních Uživatelů, vyjma fotografií pod heslem;
(e) Uživatel může kontaktovat Uživatele – Milionáře bez omezení.

3.1.1. Pokud se Uživatel hledající milionáře nepřihlásí na svůj profil po dobu 14 (čtrnácti) dní, bude jeho profil vyřazen z databáze. Profil se aktivuje opětovným přihlášením.

3.2. Uživatelé – Milionáři mohou využívat Aplikaci následovně:

3.2.1. Uživatelé – Milionáři bez Aktivního profilu s nahranou fotografií mohou využívat následující funkce Aplikace:

(a) zaslání sympatií jinému Uživateli;
(b) hodnocení chování ostatních Uživatelů;
(c) Uživatel může prohlížet fotografie ostatních Uživatelů, vyjma fotografií pod heslem;

3.2.2. Uživatelé – Milionáři s Aktivním profilem mohou využívat následující funkce Aplikace:

(a) zaslání sympatií jinému Uživateli;
(b) hodnocení chování ostatních Uživatelů;
(c) Uživatel může prohlížet fotografie ostatních Uživatelů, vyjma fotografií pod heslem;
(d) Uživatel může kontaktovat a odemykat konverzace s Uživateli hledající milionáře, a to podle podmínek stanovených v čl. 3.3. VOP.

3.2.3. Uživatelům – Milionářům, kteří po registraci alespoň jednou nezakoupili Aktivní profil, bude automaticky po 30 přihlášeních do Aplikace uzavřen přístup do přehledu Uživatelů hledajících milionáře.

3.3. Uživatelé – Milionáři mohou kontaktovat Uživatele hledající milionáře pouze v případě zakoupení Aktivního profilu, a to v rozsahu a za částku uvedenou v Ceníku.

3.4. Aktivní profil lze objednat pomocí formuláře dostupného v Aplikaci z uživatelského účtu. Provozovatel neúčtuje žádné zálohy, Uživatel je však povinen cenu za aktivaci uhradit předem převodem na účet Provozovatele. K aktivaci profilu ve stanoveném rozsahu dojde v okamžiku zaplacení ceny za Aktivní profil.

3.5. Zaplacením ceny se rozumí okamžik připsání ceny za Aktivní profil na bankovní účet Provozovatele. Daňový doklad bude vystaven a Uživateli zaslán v elektronické podobě.

3.6. Pro čerpání zakoupeného počtu konverzací platí tato pravidla:

3.6.1. Poskytovatel může v rámci svých marketingových akcí poskytnout Uživateli určitý počet konverzací zdarma, tj. navýšit limit pro počet odemknutých konverzací v daném období; podrobnosti budou v takovém případě uvedeny v Aplikaci. Pro účely postupu dle VOP pak platí, že nejdříve dochází k čerpání placeného limitu pro počet odemknutých konverzací stanoveného pro daný typ Aktivního profilu v Ceníku, po jeho vyčerpání dochází k čerpání limitu pro počet odemknutých konverzací poskytnutých zdarma.

3.6.2. Objednávka a platba ceny za Aktivní profil je považována za žádost Uživatele o poskytování zpoplatněných Služeb ze strany Poskytovatele. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že okamžikem aktivace profilu dojde ze strany Poskytovatele k zahájení poskytování zpoplatněných Služeb. Ode dne aktivace profilu běží Uživateli lhůta pro odstoupení od Smlouvy ve vztahu k poskytování zpoplatněných Služeb (tj. Aktivní profil) v délce 14 (čtrnácti) dnů. Postup pro odstoupení od smlouvy je popsán dále v těchto VOP.

3.6.3. Uživatel bere na vědomí, že v případě odstoupení od Smlouvy učiněném po aktivaci profilu je povinen zaplatit Provozovateli poměrnou část ceny Aktivního profilu. Poměrná část ceny se určí podle počtu vyčerpaných odemknutých konverzací v rámci stanoveného limitu. V případě, že Uživatel ve lhůtě pro odstoupení vyčerpá celý stanovený limit pro odemknuté konverzace, nemůže již od Smlouvy ve vztahu k poskytování zpoplatněných Služeb odstoupit.

3.6.4. Uživatel bere na vědomí, že pokud cenu za Aktivní profil uhradí na účet vedený u české banky v jiné měně než v českých korunách, bude mu v případě odstoupení od smlouvy vyplacena poměrná část ceny v českých korunách. Případné kurzové ztráty tak nese Uživatel.

3.7. V případě, že Uživatel zašle Provozovateli vyšší platbu za Aktivní profil než dle aktuálního Ceníku, bude Provozovatelem navýšeno trvání Aktivního profilu poměrně o výši přeplatku. V případě, že Uživatel jedná v rozporu s dobrými mravy nebo v rozporu se zásadou poctivého obchodního styku, zejména úmyslně zasílá vyšší platby za Aktivní profil a následně nereaguje na výzvy Provozovatele, je Provozovatel oprávněn omezit Uživateli funkce Aplikace, omezit přístup Uživatele do Aplikace nebo jej trvale zablokovat.

3.8. V případě, že Uživatel složil cenu za Aktivní profil prostřednictvím vkladu na účet v příslušné bance, je povinen Provozovateli v případě trvalého zablokování přístupu do Aplikace po vyzvání sdělit své bankovní spojení (číslo účtu), na které může Provozovatel Uživateli vrátit celou, nebo poměrnou částku za Aktivní profil. V případě, že Uživatel nesdělí Provozovateli do 7 dnů od doručení výzvy své bankovní spojení, zašle Provozovatel Uživateli přeplatek prostřednictvím posledního využitého bankovního spojení známého Provozovateli. V takovém případě je Provozovatel oprávněn z přeplatku odečíst poplatky za uskutečnění transakce. Není-li žádné bankovní spojení Uživatele Provozovateli známo, bude Provozovatelem navýšeno trvání Aktivního profilu poměrně o výši přeplatku.

3.9. Platnost Aktivního profilu bude ukončena po skončení délky zakoupeného období, nebo po vyčerpání stanoveného limitu pro počet odemknutých konverzací, podle toho, k čemu dojde dříve. Nevyčerpaný limit pro odemknuté konverzace se nepřenáší do dalšího období, a to včetně konverzací poskytnutých zdarma. Za odemknutí konverzace se považuje zahájení konverzace s jiným Uživatelem ze strany Uživatele s Aktivním profilem prostřednictvím Aplikace. V případě, že konverzaci zahájí Uživatel hledající milionáře, se za odemknutí konverzace považuje odpověď ze strany Uživatele s Aktivním profilem. Odemknuté konverzace zůstávají natrvalo odemknuté, tedy i po ukončení platnosti Aktivního profilu.

4. DALŠÍ PODMÍNKY PRO UŽÍVÁNÍ APLIKACE

4.1. Přístup k Aplikaci a její užívání nejsou zpoplatněny s výjimkou ceny za Aktivní profil. Náklady vzniklé v souvislosti s připojením k internetu jdou k tíži Uživatele.

4.2. Na profilu nesmí být uvedeny přímé kontaktní údaje (e-mail, telefonní číslo, adresa apod.) na Uživatele. Uživatel také nesmí o přímé kontaktní údaje žádat ostatní uživatele prostřednictvím veřejného sdělení, které je uveřejněno na jeho profilu. V případě porušení těchto povinností si Provozovatel vyhrazuje právo takové informace z profilu odstranit.

4.3. Na profilu nesmí být uveřejněny nevhodné fotografie. Za nevhodné fotografie se považují fotografie odporující právním předpisům, dobrým mravům, obecným pravidlům slušnosti, zejména fotografie pornografické či vulgární. Provozovatel nekontroluje fotografie uveřejněné Uživatelem. V případě zjištění nevhodné fotografie má však Provozovatel právo takovou fotografii odstranit. O vhodnosti fotografií rozhoduje výlučně Provozovatel.

4.4. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že může hodnotit chování jiných Uživatelů a jiní Uživatelé mohou hodnotit jeho chování. Hodnocení ostatních Uživatelů bude zveřejněno na profilu Uživatele. Hodnocení nesmí být v rozporu s právními předpisy, dobrými mravy a obecnými pravidly slušnosti a musí se zakládat na skutečnosti. Provozovatel nekontroluje obsah hodnocení. V případě zjištění nevhodného hodnocení nebo stížnosti na nevhodné hodnocení ze strany Uživatele Provozovatel hodnocení prověří a je oprávněn takové hodnocení odstranit. O vhodnosti hodnocení rozhoduje výlučně Provozovatel.

4.5. Uživatel může požádat o „Ověřený profil“. Ověření profilu probíhá prostřednictvím ověření pravosti fotografií. Po ověření fotografií ze strany Provozovatele získá Uživatel status „Ověřený uživatel“. O Ověřený profil může Uživatel zažádat v aplikaci, kde také nalezne postup a podmínky ověření profilu. Fotografie nahraná pro účely ověření profilu slouží pouze pro účely ověření Uživatele a nebude ze strany Provozovatele využita k jiným účelům, ani nebude ze strany Provozovatele nikde zveřejněna.

4.6. Aplikaci nelze ze strany Uživatele využívat ke komerčním účelům, nabízení práce, zboží či služeb jiným Uživatelům, zasílání reklamních či obchodních sdělení nebo odesílání www odkazů na jiné portály konkurenčního charakteru a získávání kontaktů pro komerční účely či jinak v rozporu s se Smlouvou, těmito VOP a obecně závaznými předpisy. ZEJMÉNA JE ZAKÁZÁNO NABÍZENÍ SEXUÁLNÍCH SLUŽEB ČI PROSTITUCE. V případě porušení tohoto čl. 4.6 těchto VOP je Provozovatel oprávněn bez předchozího upozornění omezit Uživateli funkce Aplikace, omezit přístup Uživatele do Aplikace nebo jej trvale zablokovat.

4.7. Uživatel není oprávněn zveřejňovat jakékoliv informace z neveřejné části Portálu (tj. části, která je přístupná pouze registrovaným Uživatelům), mimo informací týkajících se výlučně tohoto Uživatele, ani jakékoliv neveřejné informace týkající se ostatních Uživatelů, včetně fotografií ostatních Uživatelů či konverzací s ostatními Uživateli v rámci Aplikace. V případě porušení tohoto čl. 4.7 těchto VOP je Provozovatel oprávněn bez předchozího upozornění omezit Uživateli funkce Aplikace, omezit přístup Uživatele do Aplikace nebo jej trvale zablokovat.

4.8. V případě trvalého zablokování přístupu do Aplikace podle čl. 3.7, 4.6, 4.7 nebo 4.10 těchto VOP bude Uživateli vrácena poměrná částka za nevyčerpaný Aktivní profil určená podle čl. 3.6.3 těchto VOP.

4.9. Uživatel není oprávněn mít na serveru více než jeden uživatelský profil. V případě vytvoření nového profilu Uživatel souhlasí s tím, že mu budou převedena hodnocení ostatních uživatelů z původního profilu do nového profilu.

4.10. Uživatel se zavazuje vůči ostatním Uživatelům jednat v souladu s dobrými mravy a nedopouštět se vůči nim nevhodného chování, zejména je neurážet a nejednat vůči nim v rozporu s právními předpisy. Uživatel je v případě nevhodného chování jiného Uživatele oprávněn tuto skutečnost oznámit Provozovateli, a to buď prostřednictvím Aplikace přes tlačítko „Nahlásit“ na profilu nahlašovaného Uživatele, nebo e-mailem na adresu info@hledammilionare.cz. Provozovatel takové oznámení prověří a v případě zjištění nevhodnosti chování je oprávněn Uživateli, který se nevhodného chování dopustil, omezit Uživateli funkce Aplikace, omezit či trvale zablokovat přístup do Aplikace.

5. PRÁVA A POVINNOSTI PROVOZOVATELE

5.1. Provozovatel je oprávněn zejména za účelem ochrany Uživatelů kontrolovat dodržování pravidel užívání Aplikace stanovených těmito VOP a platnými právními předpisy a vymáhat jej za použití dostupných prostředků. Provozovatel je v této souvislosti také oprávněn kontrolovat profil a konverzace Uživatele s ohledem na možný výskyt zpráv porušujících ustanovení těchto VOP, vždy však za maximálního respektování soukromí Uživatelů. Kontrola probíhá automatizovanými prostředky, přičemž v případě podezření na porušení ustanovení těchto VOP zjištěného automatizovaně či z podnětu jiného Uživatele Provozovatel provede ruční kontrolu konkrétní konverzace Uživatele. Provozovatel je oprávněn sledovat a zaznamenávat IP adresy zařízení Uživatelů. V případě zjištění závadného jednání či informací uveřejněných na profilu Uživatele je oprávněn bez předchozího upozornění takové informace znepřístupnit, či zcela odstranit, aniž by mu vznikla povinnost Uživatele informovat, či pořídit zálohu závadného sdělení.

5.2. Provozovatel má právo kdykoliv omezit či ukončit přístup Uživatele do Aplikace, a to bez udání důvodu. V takovém případě je Uživateli vrácena na účet celá, nebo poměrná částka, a to podle podmínek čl. 4.8. těchto VOP. Tento postup se nevztahuje na situace, kdy došlo k porušení těchto VOP.

5.3. Provozovatel je oprávněn omezit počet registrovaných Uživatelů a odmítnout registraci jakéhokoliv Uživatele bez udání důvodu.

5.4. Provozovatel má právo deaktivovat profil (nezobrazovat jej na Portálu) v případě, že se Uživatel nepřihlásí do profilu ve lhůtě jednoho týdne od přijetí posledního vzkazu.

5.5. Provozovatel má právo deaktivovat profil Uživatele – Milionáře (nezobrazovat jej na Portálu) nebo ukončit Smlouvu v případě, že si Uživatel nezakoupí Aktivní profil (neaktivuje milionářský profil).

5.6. Provozovatel má právo ukončit Smlouvu a vymazat profil v případě, že se Uživatel nepřihlásí do profilu ve lhůtě jednoho měsíce od přijetí posledního vzkazu.

5.7. Provozovatel nemá vliv a nenese jakoukoliv odpovědnost za ujednání či dohody mezi Uživateli, kteří na sebe získali kontakt prostřednictvím Aplikace. Taková ujednání či dohody jsou právním jednáním mezi takovými Uživateli, kteří za ně nesou plnou odpovědnost.

5.8. Provozovatel si vyhrazuje právo omezit či dočasně přerušit dostupnost Aplikace v případě nutností údržby vlastního HW a SW vybavení. V takovém případě má Uživatel, který má aktivovaný Aktivní profil, nárok na prodloužení Aktivního profilu o dobu výpadku.

5.9. Provozovatel neodpovídá za případné škody způsobené vnějšími vlivy, přerušením provozu, poruchou či výpadkem, ani za škody vzniklé v důsledku ztráty dat nebo neoprávněného přístupu k datům Uživatele na jeho účtu.

5.10. Provozovatel má právo odstranit z Aplikace vzkazy starší než 6 měsíců od jejich odeslání v rámci optimalizace Aplikace.

5.11. Provozovatel má právo v rámci optimalizace Aplikace odstranit z Aplikace vzkazy Uživatelů, kteří si deaktivovali uživatelský profil, nebo jim byl uživatelský profil deaktivován.

5.12. Provozovatel má právo kdykoliv upravit nabízený výběr (seznam) uživatelských profilů v aplikaci dle algoritmu Provozovatele a údajů z profilu Uživatele.

6. PRÁVA A POVINNOSTI UŽIVATELE

6.1. Uživatel je povinen při využívání Aplikace dodržovat Smlouvu včetně VOP a obecně závazné právní předpisy. Zejména nesmí vkládat či v Aplikaci zveřejňovat nepravdivé, klamavé, či zavádějící informace, osobní údaje jiných nebo fiktivních osob, vkládat do Aplikace či jejím prostřednictvím zveřejňovat obsah porušující autorská práva či jiná práva duševního vlastnictví třetích osob, nebo porušující oprávněné zájmy třetích osob. Uživatel dále nesmí vkládat do Aplikace nebo jejím prostřednictvím šířit obchodní sdělení, ani sdělení, jejichž obsahem je nabízení či zprostředkování sexuálních nebo obdobných služeb či prostituce, případně sdělení o obsahu způsobilém vyvolat dojem návodu ke spáchání trestného činu. Uživatel má možnost v Aplikaci dobrovolně uvést oblibu svých sexuálních praktik.

6.2. Uživatel nesmí jakýmkoliv způsobem zneužívat, blokovat, či modifikovat jakoukoliv část Aplikace, ani se pokoušet získat neoprávněný přístup do Aplikace.

6.3. Uživatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit bez udání důvodu do 14 (čtrnácti) dnů ode dne uzavření Smlouvy. K zachování lhůty postačí, pokud je odstoupení v této lhůtě prokazatelně odesláno Provozovateli. Odstoupení od Smlouvy musí Uživatel uplatnit u Provozovatele na adrese uvedené v čl. 1.2. VOP nebo na e-mailové adrese info@hledammilionare.cz. K tomu může použít vzorový formulář, který je součástí těchto VOP.

6.4. Uživatel je oprávněn kdykoliv požádat o deaktivaci profilu a ukončení Smlouvy, a to kliknutím na tlačítko „Deaktivovat profil“ v Aplikaci nebo žádostí odeslanou na e-mailovou adresu info@hledammilionare.cz. V takovém případě Provozovatel znepřístupní profil do 48 hodin od obdržení žádosti Uživatele. Znepřístupněním profilu současně dojde k ukončení Smlouvy. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Provozovatel bude uchovávat data poskytnutá Uživatelem za účelem možnosti obnovy uživatelského profilu na žádost Uživatele. V případě, že Uživatel požaduje vymazání svých osobních údajů současně se znepřístupněním profilu, zašle Provozovateli žádost o vymazání osobních údajů na e-mailovou adresu info@hledammilionare.cz a jeho osobní údaje budou vymazány do 48 hodin od obdržení žádosti. Některé osobní údaje Uživatele však budou ze strany Provozovatele dále zpracovávány v rozsahu popsaném v dokumentu „Informace o zpracování osobních údajů“.

6.5. Uživatel bere na vědomí, že v případě porušení těchto VOP nebo obecně závazných právních předpisů, které bude vykazovat znaky trestné činnosti, mohou být osobní údaje Uživatele Provozovatelem předány orgánům činným v trestním řízení.

6.6. V případě stížností je Uživatel oprávněn obrátit se na Českou obchodní inspekci, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, jako dozorový orgán vykonávající dohled nad činností Provozovatele a subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Bližší informace je možné získat na webových stránkách: https://adr.coi.cz/cs. Uživatel je rovněž oprávněn obrátit se se svou stížností na Evropské spotřebitelské centrum České republiky, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=CS.

7. REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

7.1. V případě, že bude Uživateli ze strany Provozovatele poskytnuto plnění, které vykazuje vady, je Uživatel oprávněn uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu u Provozovatele, a to elektronicky na e-mailové adrese info@hledammilionare.cz.

7.2. Uplatnění reklamace musí mít vždy písemnou podobu. Uživatel do písemného zdůvodnění reklamace uvede všechny údaje, které jsou nezbytné pro přezkoumání jejího odůvodnění, zejména však:

a) přezdívku a e-mailovou adresu, které Uživatel uvedl při registraci,
b) popis skutečností opravňujících k uplatnění reklamace,
c) doklady a dokumenty týkající se tvrzených skutečností,

7.3. O oprávněnosti reklamace rozhoduje Provozovatel. Provozovatel má povinnost uplatněnou reklamaci přezkoumat a vyřídit bez zbytečného odkladu a o výsledku reklamačního řízení Uživatele nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace informovat. V případě, kdy bude reklamace uznána, bude Uživateli připsáno plnění odpovídající rozsahu vadně poskytnutého plnění, pokud Uživatel výslovně neuplatní jiný nárok vyplývající mu ze zákona.

7.4. Za vady plnění se nepovažují nemožnost přístupu ke Službám, Aktivnímu profilu nebo jinému plnění z důvodu výpadku internetového připojení či technického zařízení Uživatele, nedostupnost Aplikace z důvodů na straně třetích osob. nedostupnost profilu či jiných plnění poskytovaných bezúplatně, občasná nedostupnost plnění ani nesoulad plnění s očekáváním Uživatele.

7.5. Uživatel je povinen uplatnit práva z vad bezodkladně po zjištění vady, či bezodkladně po tom, co vadu při vynaložení obvyklé pozornosti zjistit mohl.

8. AUTORSKÁ PRÁVA

8.1. Provozovatel je vlastníkem Aplikace a vykonává veškerá majetková práva autora k Aplikaci ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

8.2. Uživatel prohlašuje a zavazuje se, že je oprávněn ke zveřejnění, šíření a jakémukoliv nakládání s obsahem vloženým do Aplikace, tj. fotografiemi a informacemi, v potřebném rozsahu, a že tento obsah není zatížen právy třetích osob.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1. Provozovatel dle § 1826 odst. 1 Občanského zákoníku uvádí, že

(a) uzavřená Smlouva bude u Provozovatele uložena v elektronické podobě. Uživatel nemá k uložené Smlouvě přístup;
(b) Smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce;
(c) Smlouva je uzavřena postupem dle čl. 2 VOP, tj. potvrzením registrace Uživatele ze strany Provozovatele;
(d) předtím, než dojde k uzavření jakékoliv smlouvy, může Uživatel vložené údaje kontrolovat, měnit a opravovat;
(e) Provozovatel při poskytování Služeb jedná v souladu s účinnými právními předpisy a v souladu s dokumentem „Informace o zpracování osobních údajů“ dostupným na webovém portálu Aplikace. Provozovatel není vázán žádnými kodexy chování, ať již dobrovolnými či závaznými.

9.2. Smluvní strany souhlasí s tím, že komunikace a vzájemné doručování písemností může probíhat elektronicky na e-mailové adresy Smluvních stran.

9.3. Smluvní strany se dohodly, že Smlouva bude vykládána v souladu a vyvolá právní následky pouze dle ujednání ve Smlouvě výslovně vyjádřených a dle zákona, s vyloučením následků plynoucích ze zvyklostí a zavedené praxe Smluvních stran, k obchodním zvyklostem zachovávaným obecně anebo v daném odvětví se nepřihlíží.

9.4. V případě, že jedno nebo více ustanovení Smlouvy nebo těchto VOP bude považováno za nezákonné, neplatné nebo nevynutitelné, taková nezákonnost, neplatnost nebo nevynutitelnost se nebude dotýkat ostatních ustanovení Smlouvy nebo těchto VOP, která budou vykládána tak, jako kdyby tato nezákonná, neplatná anebo nevynutitelná ustanovení neexistovala. Smluvní strany souhlasí s tím, že veškerá nezákonná, neplatná nebo nevynutitelná ustanovení budou nahrazena ustanoveními zákonnými, platnými a vynutitelnými, která se nejvíce blíží smyslu a účelu Smlouvy a těchto VOP.

9.5. Spory vzniklé při plnění Smlouvy nebo v souvislosti s ním budou strany řešit primárně dohodou. Nebude-li dohoda možná, budou veškeré spory řešeny před soudy České republiky. V případech, kdy zákon tuto dohodu připouští, se Smluvní strany dohodly, že místně příslušným je soud podle místa podnikání Provozovatele.

9.6. Provozovatel je oprávněn tyto VOP kdykoliv jednostranně změnit, přičemž změnu je povinen sdělit bez zbytečného odkladu Uživateli na elektronickou adresu uvedenou Uživatelem a současně aktuálním zněním VOP nahradit v Aplikaci stávající VOP. Změněné VOP nabývají účinnosti okamžikem zveřejnění v Aplikaci, avšak vůči stávajícím Uživatelům se stávají účinnými vyjádřením souhlasu Uživatele s jejich novým zněním. Souhlas s novým zněním VOP může být ze strany Uživatele učiněn buď výslovně kliknutím na tlačítko vyjadřující souhlas, nebo konkludentně pokračováním v používání Aplikace poté, co byla změna VOP Uživateli oznámena. Pokud Uživatel se zněním nových VOP nesouhlasí, je povinen se používání Aplikace zdržet a může uplatnit nárok dle čl. 4.8 těchto VOP.

9.7. Tyto VOP jsou platné a účinné od 03.02.2022

Vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy

(Tento formulář vyplňte a pošlete jej Provozovateli zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od Smlouvy.)

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát

Adentech, s.r.o. se sídlem Lindnerova 1610/4, 180 00 Praha 8, IČO: 054 44 233, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 263744

Oznamuji Vám, že tímto odstupuji od mlouvy o užívání seznamovací aplikace na portálu www.hledammilionare.cz a www.hladammilionara.sk

- datum uzavření Smlouvy/registrace:
- jméno a příjmení Uživatele:
- adresa Uživatele:
- podpis Uživatele:
- datum:

………………………………… podpis spotřebitele

(pouze pokud je formulář zasílán v listinné podobě)